Regulamin konkursów w serwisie Giftu.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji konkursów (dalej: „Konkursy”) przeprowadzanych na stronie internetowej giftu.pl i w aplikacji Giftu (dalej: „Aplikacja”) określanych łącznie jako serwis Giftu.pl (dalej: „Serwis”)
 2. Administratorem Serwisu i organizatorem Konkursów jest firma Pibit z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Księcia Witolda 48/15, NIP 915-125-17-91 (dalej: „Organizator”).
 3. Udział w Konkursach jest nieodpłatny i dobrowolny.
 4. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są w żaden sposób organizowane, sponsorowane, przeprowadzane, wspierane, administrowane ani też popierane przez serwisy Facebook, Instagram, Youtube i TikTok ani z nimi związane.

§2 Uczestnicy

 1. Uczestnikami Konkursów (dalej: „Uczestnicy”) mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:
  1. są osobami fizycznymi zamieszkałymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończony 13 rok życia i posiadają co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  2. posiadają konto w Serwisie i korzystają z konta zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora w odrębnym Regulaminie Serwisu,
  3. przystąpią do Konkursu zgodnie z postanowieniami §2 ust. 5 Regulaminu.
  4. nie logują się do serwisu Giftu na więcej niż jedno konto
 2. Organizator ma prawo w każdym czasie wykluczyć z każdego Konkursu osoby, które nie spełniają warunków określonych powyżej, w tym pozbawić te osoby prawa do nagrody w Konkursie.
 3. Uczestnictwo w Konkursach jest możliwe wyłącznie za pomocą konta w Serwisie. Uczestnik może:
  1. korzystać z konta w formie anonimowej, tj. wyłącznie za pomocą numeru identyfikacyjnego (wygenerowanego podczas rejestracji w Serwisie) i własnego hasła, bez podawania adresu e-mail, lub
  2. korzystać z konta, na którym wprowadzi własny adres e-mail.
  Podczas zakładania konta Uczestnik powinien podać również swój nick, przy czym powinien być on anonimowy (tj. nie zawierać nazwiska lub innych danych identyfikujących).
 4. Organizator informuje, że w przypadku nie wprowadzenia adresu e-mail dla konta nie jest możliwe przeprowadzenie procedury odzyskiwania hasła. W związku z powyższym, Organizator nie odpowiada za niemożność uczestnictwa w Konkursie, brak możliwości wyboru, wydania lub realizacji nagród w przypadku utraty/zagubienia przez Uczestnika numeru indentyfikacyjnego lub hasła do konta anonimowego w Serwisie.
 5. Przystąpienie do określonego Konkursu następuje poprzez dodanie do swojej listy przedmiotu, będącego nagrodą w Konkursie oraz ustawienie jego widoczności dla wszystkich użytkowników.
 6. Usunięcie przedmiotu objętego Konkursem z listy użytkownika lub ukrycie tego przedmiotu z listy przedmiotów widocznych dla wszystkich użytkowników Serwisu, podczas trwania konkursu, jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
 7. Osoby, które posiadały na liście użytkownika przedmiot objęty Konkursem jeszcze przed jego rozpoczęciem, będą uczestniczyć w Konkursie wyłącznie w przypadku, gdy na ekranie do zdobywania punktów, zaznaczą udział w Konkursie, w którym dany przedmiot jest nagrodą.

§3 Zasady Konkursów

 1. W każdym z Konkursów rywalizacja między Uczestnikami polega na zdobyciu, w obrębie danego konkursu, jak największej liczby punktów (dalej: „Punkty konkursowe”). W przypadku gdy kilku użytkowników, uzyska taką samą liczbę Punktów konkursowych (uwzględniając §3 pkt 19), o zwycięstwie decyduje liczba punktów zebranych na koncie użytkownika (dalej: „Punkty dodatkowe”)
 2. W serwisie Giftu, organizowane są dwa typy Konkursów: „Konkursy tygodniowe” i „Konkursy dzienne”
 3. Konkursy tygodniowe trwają przez kilka tygodni i kolejne punkty można zdobywać w każdym tygodniu (w dowolnym dniu tygodnia) trwania konkursu.
 4. Konkursy dzienne trwają przez kilka dni i kolejne Punkty konkursowe można zdobywać w każdym dniu trwania konkursu.
 5. Po każdym przystąpieniu do konkursu (i zaznaczeniu przełącznika „czy naliczać punkty w tym konkursie”) lub zmianie konkursu w którym Uczestnik bierze udział, Serwis automatycznie ustawia zbieranie Punktów konkursowych w ramach takiego konkursu.
 6. Uczestnik w dowolnym momencie może zmienić Konkurs, w którym bierze udział, jednak na daną chwilę, może brać udział tylko w jednym z naszych Konkursów.
 7. Każdorazowo:
  1. typ Konkursu
  2. okres trwania Konkursu
  3. okres, w którym możliwe jest przystąpienie do Konkursu (jeżeli okres ten będzie inny niż okres trwania Konkursu)
  4. produkt (dalej: „Produkt”) będący nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie
  5. ilość nagród oraz forma i termin wydania Nagród (jeżeli forma i termin będą inne niż wynikające z Regulaminu)
  - są publikowane w Serwisie na podstronie danego Konkursu (dalej: „Podstrona Konkursowa”).
 8. Ramy czasowe Konkursów określone są dla czasu środkowoeuropejskiego.
 9. Organizator ma prawo przesunąć godzinę zakończenia konkursu, jeżeli do jego zakończenia pozostało więcej niż 7 dni.
 10. Link do każdej Podstrony Konkursowej będzie dostępny na stronie https://giftu.pl/konkursy Jednakże Informacja o Konkursie (wraz z linkiem do Podstrony Konkursowej) może być publikowana we wcześniejszym terminie na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych producenta lub dystrybutora Produktu, którego dotyczy Konkurs.
 11. Lista aktywności wraz z liczbą punktów możliwych do zdobycia za ich wykonanie, na bieżący tydzień (dla Konkursów tygodniowych) lub bieżący dzień (dla Konkursów dziennych), dostępna jest w aplikacji Giftu (pod przyciskiem PUNKTY) oraz na stronie https://giftu.pl/punkty. Dla Konkursów tygodniowych, punkty można zdobyć w dowolnym dniu tygodnia.
 12. Aktywności pozwalające na zdobycie Punktów dodatkowych są niezależne od dnia czy tygodnia (np. punkty za znajomego, który zdobędzie status ZIELONY) również są dostępne w aplikacji Giftu oraz na stronie z punktacją https://giftu.pl/punktacja.
 13. Aby zapewnić rozwój serwisu, każdemu użytkownikowi, u którego liczba znajomych ze statusem ZIELONY jest mniejsza od:
  1. liczby wygranych konkursów
  2. liczby lat, które upłynęły od założenia konta
  będzie ograniczana Lista aktywności, za które może zdobyć punkty.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany: w dowolnym tygodniu (dla Konkursów tygodniowych) i dowolnym dniu (dla Konkursów dziennych), listy aktywności w Serwisie, za które przyznawane są Punkty, a także do zmiany liczby Punktów przysługujących za takie aktywności.
 15. W przypadku aktywności polegających na dodawaniu przedmiotów lub znajomych, nie przyznaje się punktów za ponowne dodanie usuniętego przedmiotu lub znajomego.
 16. Dla aktywności obejmujących odpowiedzi na pytania w określonym czasie, użytkownik powinien zapewnić taki sposób połączenia z internetem, który w wymaganym czasie, umożliwi przesłanie odpowiedzi do serwera, na którym działa strona internetowa giftu.pl.
 17. Na liczbę aktywności, za które można zdobyć punkty, może mieć wpływ status (dalej: „Status użytkownika”), widocznego w menu w opcji TWOJE DANE.
 18. Status użytkownika jest przypisywany automatycznie i zależy od tego w jaki sposób korzysta on z naszego serwisu. Początkowo każdy użytkownik ma status biały. Podczas normalnego korzystania z serwisu może on się zmieniać na zielony lub niebieski. Jeżeli nasz algorytm stwierdza, że użytkownik narusza regulamin (np. zakładając kolejne konto) przypisuje mu status żółty, a w przypadku nie zaprzestania naruszeń status czerwony.
 19. Użytkownikom, którym obniżono Status użytkownika, będą odliczane Punkty konkursowe. W przypadku statusu ŻÓŁTEGO będzie to 5 Punktów konkursowych, a w przypadku statusu CZERWONEGO 10 Punktów konkursowych.
 20. W przypadku zwycięstwa w Konkursie, usuwane są wszystkie zebrane w nim Punkty konkursowe i wszystkie Punkty dodatkowe zebrane na koncie użytkownika.
 21. W przypadku, gdy Uczestnik nie zdobędzie Nagrody w Konkursie, zdobyte w nim Punkty konkursowe są usuwane, a Punkty dodatkowe są zachowywane, zwiększając szanse na wygraną w kolejnym konkursie.
 22. Organizator może ogłosić w Serwisie, że Punkty dodatkowe tracą swoją ważność po upływie określonego czasu.
 23. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego (w pierwszy poniedziałek nowego roku) oraz w poniedziałki po zakończeniu 13, 26 i 39 tygodnia roku, ilość Punktów dodatkowych na koncie każdego Uczestnika może zostać zredukowana o określoną wartość procentową (w zaokrągleniu w górę do pełnego Punktu). Redukcja nie będzie przeprowadzana, jeżeli przynajmniej na 30 dni przed jej terminem, nie zostanie ogłoszona jej wartość.
 24. W przypadku gdy dwóch lub kilku Uczestników uzyska taką samą liczbę Punktów konkursowych i taką samą liczbę Punktów dodatkowych, prawo do Nagrody przysługiwać będzie temu z nich, który ma wcześniejszą datę zarejestrowania się w Serwisie
 25. Organizator może zmienić zasady Konkursu poprzez stosowne ogłoszenie w Serwisie, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. W szczególności Organizator w trakcie trwania Konkursu może przedłużyć okres jego trwania, wskazać nowe aktywności (za które przyznawane są Punkty) lub wstrzymać możliwość uzyskania Punktów za daną aktywność przez kolejnych Uczestników (którzy dotąd nie wykonali danej aktywności).
 26. Organizator może odmówić przyznania Punktów, pozbawić Uczestnika Punktów już przyznanych a także wykluczyć Uczestnika w z Konkursu w przypadku, gdy:
  1. Uczestnik w celu otrzymania Punktów używał oprogramowania umożliwiającego automatyczne lub półautomatyczne wykonanie zadania nagradzanego Punktami (stosowanie tzw. Botów internetowych, korzystania ze sztucznej inteligencji).
  2. Organizator uzyska informacje, że jeden Uczestnik brał udział w Konkursie jednocześnie za pomocą kilku kont w Serwisie lub korzystał z innych własnych kont w celu zwiększenia ilości Punktów zdobytych za pomocą konta uczestniczącego w Konkursie,
  3. Uczestnik naruszył postanowienia §4 Regulaminu,
  4. Czynności Uczestnika związane z uzyskaniem Punktów naruszały przepisy obowiązującego prawa lub zasady obowiązujące w innych serwisach internetowych lub mediach społecznościowych, w których wykonywane było zadanie nagradzanie Punktami.
  Jeżeli wydanie Nagrody już nastąpiło, Organizator w przypadku wykrycia powyższych naruszeń ma prawo żądać zwrotu przyznanej Nagrody.

§4 Prawa do Pracy Konkursowej

 1. Jeżeli Organizator ogłosi, że Punkty w Serwisie są możliwe do zdobycia poprzez stworzenie, zamieszczenie lub opublikowanie przez Uczestnika autorskiej pracy (dalej: „Praca Konkursowa”), Uczestnik z chwilą stworzenia Pracy Konkursowej oświadcza, że:
  1. Praca Konkursowa jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
  2. Uczestnik posiada niezbędne prawa do ewentualnego wizerunku osób przedstawionych na Pracy Konkursowej,
  3. Praca Konkursowa nie zawiera wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 2. W razie naruszenia warunków określonych w punkcie poprzedzającym Organizator może w każdym czasie wykluczyć Pracę Konkursową należącą do Uczestnika z Konkursu i pozbawić go prawa do Punktów za Pracę Konkursową.
 3. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do prawidłowości Pracy Konkursowej Organizator może skontaktować się z Uczestnikiem poprzez Serwis w celu uzyskania wyjaśnień lub gwarancji w sprawie zgłoszonej Pracy Konkursowej. W razie niezłożenia takich gwarancji lub wyjaśnień w terminie 7 dni od wysłania wiadomości przez Organizatora, Praca Konkursowa nie zostanie uwzględniona w Konkursie. Oświadczenia i gwarancje mogą dotyczyć w szczególności posiadania stosownych praw do Pracy Konkursowej, prawa Uczestnika do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej w Pracy Konkursowej.
 4. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu go przez Organizatora, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora, regresowo zwróci całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
 5. Każdy Uczestnik, w momencie przesyłania Pracy Konkursowej, udziela Organizatorowi– bez odrębnego wynagrodzenia – upoważnienia do wykorzystywania Pracy Konkursowej w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia Konkursu oraz publikacji przesłanych Prac Konkursowych w Serwisie oraz na kontach w mediach społecznościowych związanych z Serwisem, prowadzonych przez Organizatora i podmioty z nim powiązane. Powyższe warunki stosowane są także do odpowiednio do wizerunków zamieszczonych w Pracach Konkursowych.

§5 Publikacja wyników, przyznanie i wysłanie Nagród

 1. Przez cały okres trwania Konkursu ranking 5 najlepszych wyników (aktualizowany co najmniej raz na godzinę) będzie dostępny do wglądu na stronie Giftu.pl, na Podstronie Konkursowej (zostaną w nim wskazane nazwa (nick) Uczestnika oraz liczba Punktów konkursowych (o ile użytkownik jest zalogowany), a w przypadku naszej aplikacji na telefon, również zdjęcie użytkownika i aktualna liczba Punktów dodatkowych).
 2. Finalne wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie nagrodzonych osób https://giftu.pl/nagrodzeni lub w naszej aplikacji pod przyciskiem NAGRODZENI, niezwłocznie po zakończeniu Konkursu, poprzez wskazanie następujących danych Uczestnika: nazwy (nicka) Uczestnika, a dla aplikacji również zdjęcia Uczestnika.
 3. Organizator po zakończeniu Konkursu prześle prywatną wiadomość na konto Uczestnika w Serwisie z informacją o wygranej. W przypadku, gdy Uczestnik wprowadził w Serwisie swój zweryfikowany e-mail, zostanie poinformowany również tą drogą.
 4. Uczestnicy powiadomieni o wygranej są zobowiązani do przesłania Organizatorowi, w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu, danych (niezbędnych do przesłania Nagrody) wprowadzanych na formularzu, do którego link, otrzymają w informacji o wygranej. W razie nieprzesłania danych w ww. terminie, Nagroda przepada, przy czym w ciągu kolejnych 14 dni Organizator może podjąć decyzję o przyznaniu Nagrody Uczestnikowi, który otrzymał kolejny wynik w Konkursie.
 5. Wydanie Nagrody nastąpi w terminie do 30 dni od zakończenia Konkursu. Adres do wysyłki Nagrody podany przez Uczestnika powinien znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Zasady określone w punktach 1-5 powyżej mogą zostać zmieniane przez Organizatora w obwieszczeniu o Konkursie zamieszczonym na Podstronie Konkursowej.
 7. Organizator może uwarunkować wydanie Nagrody przekazaniem mu danych niezbędnych do wykonania obowiązków podatkowych lub odpowiednim pokwitowaniem otrzymania Nagrody. W razie odmowy wykonania tych czynności lub w razie, gdy wysłana Nagroda powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika, Nagroda w takim wypadku przepada na rzecz Organizatora.
 8. Do wartości Nagrody w każdym przypadku zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej 11,11% wartości Nagrody (w zaokrągleniu do pełnego złotego). Organizator, w momencie wydania Nagrody, naliczy od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej kwotę zryczałtowanego podatku od nagród w konkursach. Kwota podatku (równa wartości dodatkowej nagrody pieniężnej) zostanie pobrana przez Organizatora i odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego, a tym samym dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie oddana do dyspozycji laureata Konkursu.
 9. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w zakresie ewentualnych wad fizycznych Nagród. W miarę możliwości Uczestnik powinien zgłaszać roszczenia gwarancyjne do producenta lub dystrybutora Nagrody (wskazanych na opakowaniu lub bezpośrednio przez Organizatora).
 10. Organizator zastrzega, że w razie niepodania danych niezbędnych do wysyłki Nagrody lub w przypadku nieodebrania Nagrody, Punkty będące podstawą do zwycięstwa w Konkursie nie podlegają przywróceniu.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu (dalej: „Dane”) jest Organizator - Pibit z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Księcia Witolda 49/15
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są pobierane i przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: „RODO”).
 3. W przypadku korzystania przez Uczestnika z konta, w którym nie został podany adres e-mail, zbieranie jego danych osobowych odbywa się dopiero na etapie podania danych niezbędnych do wysyłki Nagrody.
 4. W przypadku przystąpienia do Konkursu za pomocą konta w Serwisie, w którym został podany adres e-mail, będzie on przetwarzany przez Organizatora do czasu usunięcia konta w Serwisie, zgodnie z regulaminem Serwisu.
 5. Organizator może posłużyć się danymi Uczestnika do kontaktu z Uczestnikiem (poprzez prywatną wiadomość w Serwisie lub poprzez adres e-mail podany przez Uczestnika, o ile został podany w Serwisie. Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w następujących celach: korespondencja związana z wydaniem Nagrody, korespondencja związana z prawami do Pracy Konkursowej.
 6. Dane laureatów Konkursu zostaną usunięte w terminie 30 dni od wydania Nagrody w danym Konkursie, z zastrzeżeniem, że:
  1. Organizator zachowa tę część danych Uczestnika, które będą niezbędne do wykonania obowiązków publicznoprawnych ciążących na Organizatorze (przepisy podatkowe) – aż do czasu wygaśnięcia tych obowiązków.
  2. Organizator zachowa tę część danych Uczestnika, która będą niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i odparcia innych roszczeń Uczestnika – aż do czasu ich rozpatrzenia (w razie braku roszczeń i reklamacji Organizator usunie te dane w terminie 90 dni od wydania Nagród w Konkursie).
  3. Organizator zachowa dane Uczestnika związane z jego Pracą Konkursową (umożliwiające wykazanie przez Organizatora, że posiada odpowiednie prawa do Pracy Konkursowej) – dane te zostaną usunięte z chwilą zaprzestania korzystania przez Organizatora z Pracy Konkursowej.
 7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Podstawą przetwarzania Danych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest - art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – tj. spełnienie obowiązków prawnych związanych z organizacją Konkursu (przepisy podatkowe) oraz art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. uzasadniony interes Organizatora polegający na przeprowadzeniu Konkursu i promowaniu Serwisu. Dane osobowe związane z prowadzeniem konta są przetwarzane na podstawie umowy prowadzenia konta w Serwisie, zgodnie z Regulaminem Serwisu.
 9. W razie zamieszczenia przez Uczestnika w Serwisie Pracy Konkursowej z wizerunkiem osoby trzeciej, Uczestnik jest zobowiązany poinformować tę osobę o zasadach użycia jej wizerunku, uzyskać niezbędne zgody, a także poinformować je o postanowieniach niniejszego §6 Regulaminu.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania Nagrody w Konkursie.
 11. Organizator może udostępniać dane Uczestników podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi (księgowe, IT, kurierskie) a także innym podmiotom (partnerom Serwisu), o których Organizator poinformuje na Podstronie Konkursowej.
 12. Osobom, których Dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:
  1. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
  2. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
  4. przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od administratora danych osobowych formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  5. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania – gdy Dane będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora
  6. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 13. Podanie danych jest dobrowolne. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych przed doręczeniem Laureatowi nagrody jest możliwe, lecz uniemożliwia doręczenie nagrody.
 14. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres Organizatora: iod@giftu.pl

§7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane na piśmie na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@giftu.pl
 2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację, adres e-mail umożliwiający kontakt z osobą składającą reklamację, numer identyfikacyjny konta w Serwisie, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące danego Konkursu powinny być zgłaszane na adres Organizatora w terminie 30 dni od daty wydania Nagród w danym Konkursie.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty otrzymania, włączając w to wysłanie zawiadomienia o wyniku reklamacji.
 5. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.
 6. Odrzucenie lub nierozpatrzenie reklamacji przez Organizatora nie pozbawia Uczestnika praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://giftu.pl/regulamin-konkursow
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników Zmiany zostaną udostępnione Uczestnikom w analogiczny sposób jak niniejszy Regulamin.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.4.2024